Barion Pixel

Általános Felhasználási Feltételek

Szolgáltatás – leírása, díja, részvételi feltételek
Jelen ÁFF rögzíti a Groove Trails Kft. (székhely: 1052 Budapest, Gerlóczy utca 11., 5. em. 6. cégjegyzékszám: 01-09-354344, adószám: 27330386-1-41 a továbbiakban: „Szolgáltató”) groovetrails.hu, valamint groovetrails.com szakportál weboldalán (továbbiakban: „weboldal”) elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A Szolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

 1. Ismeretterjesztés céljából posztokat (blogcikkeket, képeket, ábrákat, leírásokat, útvonalterveket) közöl, amelyek jellemzően saját szerzésű művek, a szerzői jogokat a Groove Trails Kft. birtokolja.
 2. Egyes posztok, tartalmak, promóciók csak regisztrált felhasználók számára érhetők el, azaz hozzáférésükhöz regisztráció szükséges a https://groovetrails.hu/regisztracio/, valamint a https://groovetrails.com/regisztracio/ oldalon.
 3. A regisztrált felhasználóknak esetenként lehetősége van „hozzászólást”, azaz kommentet fűzni az egyes posztokhoz.
 4. Szolgáltató havi kiadású hírlevelet is üzemeltet, amit a feliratkozóknak hírlevél formájában email-en keresztül juttat el. A hírlevélben – többek között – a weboldalra vonatkozó linkek és poszt kivonatok, eseményekre való felhívások szerepelnek.

 A Szolgáltatás elsősorban túrák és terepfutó útvonalteljesítések népszerűsítését és az ahhoz kapcsolódó ismeretterjesztés célú tájékoztatást szolgálja, amelynek alapját a feltöltött tartalom adja. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltüntetett tájékoztatás kizárólag és csupán informatív jellegűek, amelyek bármikor, a Szolgáltatótól függetlenül változhatnak, minden tekintetében, s amelyekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, felelősséggel nem tartozik.

A Szolgáltatással a Szolgáltató kereskedelmi tevékenységet végez.

Felhasználó a jelen weblapot ingyenesen és kötelezettség nélkül látogathatja.
 
Csak azok a természetes személyek regisztrálhatnak, akik elfogadják az ÁFF-et, s a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót megismerték.
A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁFF rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató jogosult az ÁFF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁFF akkor lép hatályba, amikor azt a jelen weblapon honlapon közzéteszik. A jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok irányadók.
 

Regisztráció, annak módosítása, felfüggesztése, törlése
A felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a regisztrációhoz kötött tartalmak eléréséhez, illetve hozzászólást megadni. Felhasználó a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. A Felhasználó bármikor kérheti regisztrációja törlését a következő e-mail címen: hello@groovetrails.com

Szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációját (és ezzel együtt felhasználói fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a felhasználó megszegte az ÁFF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁFF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

Biztonság 

A regisztráció során a felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a felhasználó ezen feltételezése, Szolgáltató jogosult a felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát. A Szolgáltató nem felelős a felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata, működése
A jelen honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog, amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával jogszerűen rendelkezhet.

A felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁFF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más felhasználók jó hírét és jogait.

Így különösen a Felhasználó

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más felhasználókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik felhasználó fiókjába bejuthasson.

Tárhely szolgáltató: Rackforest Kft.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel az alábbi elektronikus levélcímen fordulhat a Szolgáltatóhoz: hello@groovetrails.com

A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele
 

Az előző pontban írtak mellett természetesen tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom (pl. hozzászólás) terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 • olyan tartalom (pl. hozzászólás) terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik felhasználó, a Szolgáltató  jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 • egy másik felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • jelen honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy más honlapok megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

A Szolgáltató jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan felhasználóval szemben, aki a Szolgáltató kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Szolgáltatónak okoztak, illetve amelynek megtérítését a Szolgáltatótól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt a Szolgáltatóra kiszabott bírság is kárnak minősül.

A Szolgáltatás elérhetősége

A Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal: a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás e-mailben. Ekkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználók hozzáférését korlátozza a jelen honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

Felelősség
A Szolgáltatás jellegére figyelemmel a Szolgáltató jelen honlapon található tartalmak pontosságáért, ténybeli helyességéért és relevanciájáért felelősséggel nem tartozik. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen weblapon feltüntetett tájékoztatások iránymutatásul szolgálnak a jobb tájékozódás érdekében. A tájékoztatást követő bármely cselekmény csak és kizárólag a felhasználó joga és felelőssége. A Szolgáltató a jelen weblapon közölt tartalmakért a felelősségét kizárja.  A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek.

A Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a jelen keresztül lehet ellátogatni, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Szolgáltató számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a jelen honlap nem kompatibilis a felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a jelen honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

A túrákon mindenki saját felelősségére indul. 18 éven aluliak csak nagykorú kíséretével teljesíthetik a túrákat. A fentieken túlmenően minden nevező elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel a túrákon bekövetkezett balesetért, a résztvevő személyek egészségkárosodásáért, bármilyen sérülésért, a túrával összefüggésben bekövetkezett káreseményért, továbbá ezek miatt kártérítésre a Szolgáltató nem kötelezhető.

Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához
A kapcsolódó rendelkezések az Adatvédelmi tájékoztatóban találhatóak, mely a jelen weboldalon érhető el.

Vegyes rendelkezések
Ha valamely hatóság vagy az illetékes bíróság az ÁFF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁFF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

Elérhetőségek

Weboldal címe: www.groovetrails.hu, valamint www.groovetrails.com 

Levelezési cím: hello@groovetrails.com 

Hatályba lépés: 2020. január 1.

Legutolsó módosítás dátuma: 2020. április 8.